Laboratorium akredytowane – prawny wymiar jego funkcjonowania

akredytowane laboratorium

Akredytacja. Co to takiego?

Aby otrzymać rzetelne wyniki natężenia pola elektromagnetycznego, badanie takie powinno przeprowadzić laboratorium akredytowane. Przyjrzyjmy się zatem bliżej kwestiom prawnym związanym z jego funkcjonowaniem. Kto może przyznać akredytację i jakie przepisy obowiązują tego typu jednostki pomiarowe?
Zacznijmy od wyjaśnienia, czym w ogóle jest akredytacja. Jest to nic innego, jak formalne potwierdzenie kompetencji danego laboratorium. Oznacza to, że jednostka taka jest w stanie rzetelnie realizować zadania w zakresie oceny zgodności. Każde akredytowane laboratorium pomiarowe ma odpowiednie kompetencje techniczne oraz system zarządzania, dzięki czemu jest w stanie dostarczać dokładnych i rzetelnych wyników badań.
W Polsce za udzielanie akredytacji odpowiedzialne jest Polskie Centrum Akredytacji. W praktyce laboratoria pomiarowe, które mają przyznaną akredytację, oferują wyższą jakość usług.

akredytowane laboratorium pomiarowe

Przepisy prawne obejmujące laboratorium akredytowane

Na akredytowane laboratoria, które przeprowadzają pomiary PEM, nałożony jest obowiązek spełnienia wymogów wynikających z międzynarodowej normy ISO/IEC 17025:2017. Jest to jednocześnie norma dająca podstawę akredytacji. Zawierają się w niej wytyczne odnoszące się do procesu weryfikacji uzyskanych wyników oraz aparatury pomiarowej. Wymaga się, aby pomiary pól elektromagnetycznych wykonywane były z zastosowaniem profesjonalnego sprzętu, który musi być ponadto odpowiednio oznakowany.
Sam obowiązek utrzymywania dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku wynika natomiast z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Jest to najważniejszy akt prawny określający zasady ochrony przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. Dopuszczalne poziomy określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku pracy. Natomiast metody przeprowadzania pomiarów scharakteryzowano w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Nadzór nad laboratorium

Głównym podmiotem, który nadzoruje każde laboratorium akredytowane, jest Polskie Centrum Akredytacji. To ono weryfikuje czy jednostki pomiarowe przestrzegają warunków przyznanej akredytacji oraz, czy realizują swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.