Akredytowane laboratorium pomiarowe i PEM

akredytowane laboratorium pomiarowe

Kilka słów o metodach pomiarów PEM

Każde akredytowane laboratorium pomiarowe, aby uzyskać miarodajne wyniki poziomu pola elektromagnetycznego, stosuje w tym celu odpowiednie metody. Metodyka badań PEM musi być zweryfikowana pod kątem naukowym i rekomendowana we właściwym rozporządzeniu.

Jakie metody mogą stosować akredytowane laboratoria?

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy należy regularnie przeprowadzać wszędzie tam, gdzie zachodzi ryzyko nadmiernej ekspozycji na nie. Aby uzyskać wiarygodne wyniki, pozwalające ocenić faktyczną skalę zagrożenia, należy zastosować właściwe metody. Są to metody zweryfikowane przez instytucje naukowe, rekomendowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 166). Uprawnienia do ich wykorzystywania ma każde akredytowane laboratorium pomiarowe.

Co obejmuje badanie poziomu PEM?

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy ukierunkowane są na określenie skali narażenia na jego oddziaływanie. Wymaga to rozpoznania odpowiednich parametrów natężenia PEM. Konieczne jest również stwierdzenie obecności pola elektromagnetycznego w strefach ochronnych oraz precyzyjne określenie zasięgu poszczególnych z nich. Następnie dokonuje się rozpoznania częstotliwości i warunków pracy źródła pola oraz jego rodzaju.

akredytowane laboratorium pomiarowe

Metoda badania a źródło promieniowania elektromagnetycznego

Jak powszechnie wiadomo, poziom pola elektromagnetycznego zależny jest od jego źródła. Źródłami PEM są najczęściej instalacje oraz urządzenia przemysłowe (np. zgrzewarki, urządzenia grzejne), systemy radiokomunikacyjne i systemy bezpieczeństwa (np. systemy radarowe i antykradzieżowe), a także aparatura medyczna (np. urządzenia do wykonywania rezonansu magnetycznego).

Jak dotąd nie usystematyzowano jednak metodyk badań pod tym kątem. Dysponujące odpowiednią wiedzą akredytowane laboratorium pomiarowe będzie wiedziało, które metody będą odpowiednie dla badań w danym środowisku. Laboratorium umożliwi dzięki temu ocenę zagrożenia zgodnie z zasadami BHP. Niemniej jednak opracowanie dla poszczególnych grup źródeł PEM rekomendowanych metod pomiarów, ujednoliciłoby procedurę ich przeprowadzania.