Akredytowane laboratorium pomiarowe – jakie parametry wykorzystuje

akredytowane laboratorium pomiarowe

Akredytowane laboratorium pomiarowe – jakimi parametrami dokonuje oceny pola elektromagnetycznego?

Pole elektromagnetyczne składa się z dwóch, nierozerwalnie skojarzonych ze sobą składników – pola elektrycznego i magnetycznego. Ta złożoność sprawia, że opisywane jest ono przy użyciu kilku parametrów. Ich wyznaczanie możliwe jest między innymi przez prawidłowy pomiar wykonany przez akredytowane laboratorium pomiarowe.

Parametry pól elektromagnetycznych

Parametry pól elektromagnetycznych charakteryzowane są w głównej mierze przez natężenie jednego z dwóch jego składników, tj. pola elektrycznego (E, [V/m]) lub pola magnetycznego (H, [A/m]). W uproszczeniu można zdefiniować, że wielkość ta opisuje jak silne jest dane pole. Matematyczną definicją natężenia pola elektrycznego jest bowiem iloraz siły wywieranej na ładunek próbny i wartości tego ładunku. W przypadku pola magnetycznego iloraz siły wywieranej na prąd próbny przez pole i iloczynu wartości prądu próbnego oraz długości przewodnika. Alternatywnie dla wyznaczania natężenia pola magnetycznego można określić jego indukcję magnetyczną (B, [T]).

akredytowane laboratorium pomiarowe

Drugim równie istotnym parametrem opisującym pole elektromagnetyczne jest jego częstotliwość (f, [Hz]). Oznacza ona liczbę cykli pola elektromagnetycznego w jednostce czasu, a mówiąc w uproszczeniu, częstość z jaką zmienia się amplituda jego natężenia (dla pól przemiennych). Ponadto, w przypadku pól elektromagnetycznych o przebiegu niesinusoidalnym określa się dodatkowy parametr zmienności w czasie zwany widmem częstotliwości. Daje ono obraz rozkładu natężeń poszczególnych harmonicznych sygnału w funkcji częstotliwości.

Pomiary PEM w środowisku pracy

W kontekście tematyki opisującej pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku w pracy warto wymienić także dwa inne parametry. Służą one niewątpliwie do scharakteryzowania skutków oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizm człowieka. Pierwszym z nich jest szybkość pochłaniania właściwego energii (SAR, [W/kg]). Określa ona szybkość pochłaniania energii przez jednostkę masy tkanki eksponowanego ciała. Uśredniona dla całego ciała wartość współczynnika SAR ma szczególne znaczenie w ocenie oddziaływania termicznego pola elektromagnetycznego o częstotliwościach radiowych.

Drugim parametrem z kolei jest gęstość prądu (J, [A/m2]). Z definicji jest to stosunek natężenia prądu płynącego w przewodniku objętościowym (do którego zalicza się organizm człowieka) i pola przekroju prostopadłego do kierunku przepływu prądu.

Podsumowując, mnogość parametrów opisujących pole elektromagnetyczne powoduje, że przeprowadzenie jego rzetelnej analizy możliwe jest wyłącznie w oparciu o wyniki uzyskane przez prawidłowo wykonane pomiary pem.