Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Wykorzystanie pomiarów pola elektromagnetycznego

Do czego potrzebne są pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy? Pozwalają ustalić czy poziom promieniowania nie przekracza dopuszczalnych norm. To ważne, bowiem każde urządzenie elektryczne wytwarza promieniowanie. Warto wiedzieć, jakie wartości są dopuszczalne i które profesje są szczególnie narażone na działanie pola.

Pole elektromagnetyczne BHP

Sztuczne pole elektromagnetyczne (PEM) to połączenie efektów pola magnetycznego i elektrycznego. Powstaje wokół ładunków poruszających się i w wyniku namagnesowania niektórych materiałów. Występuje także przy ładunkach poruszających się i nieruchomych. Poziom promieniowania monitoruje się poprzez pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy. Limity GPO są wyznaczane na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wspomniane rozporządzenie wdraża w Polsce dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z 26 czerwca 2013 roku. Dotyczy ona wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych na zagrożenia spowodowane polami-EM. W związku z tym badanie pola elektromagnetycznego musi być bardzo precyzyjne. Tylko akredytowane laboratorium oszacuje Graniczne Poziomy Oddziaływania (GPO). Są to miary oddziaływania bezpośredniego pola-EM na ludzi. W związku z tym laboratorium akredytowane ustali także Interwencyjne Poziomy Narażenia (IPN), czyli miary narażenia na pole-EM w miejscu pracy.

pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Pomiary PEM – możliwe szkodliwe działanie promieniowania

Precyzyjne pomiary pola elektromagnetycznego pozwolą wdrożyć rozwiązania chroniące pracowników przed jego szkodliwym wpływem. Prądy indukowane mogą zakłócać pracę komórek nerwowych i mięśniowych. Silne promieniowanie powoduje termiczne uszkodzenia ciała, zawroty głowy, nudności i zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. Możliwe skutki długofalowe to zaburzenia układu nerwowego, sercowo-naczyniowego i odpornościowego.

Dokładne pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy pozwoliły ustalić, które branże są najbardziej narażone na to promieniowanie. Należy do nich personel medyczny i rehabilitacyjny mający kontakt z urządzeniami chirurgicznymi, fizykoterapeutycznymi i diagnostycznymi. Kolejną branżą jest przemysł wykorzystujący nagrzewy i piece indukcyjne oraz zgrzewarki różnego typu. Zagrożone są też osoby obsługujące maszty stacji radiowych i telewizyjnych, urządzenia radionawigacyjne i radiolokacyjne.