Czy napowietrzne linie energetyczne są szkodliwe dla zdrowia?

badanie pola elektromagnetycznego

Czy napowietrzne linie energetyczne są szkodliwe dla zdrowia?

Napowietrzne linie energetyczne są wykorzystywane na terenie całego kraju. Często budowa linii najwyższych napięć budzi sprzeciw lokalnych społeczności. Takie reakcje pojawiają się głównie z powodu wątpliwości związanych z wpływem owych linii na zdrowie człowieka. Oczywiście od początku eksploatacji linii energetycznych prowadzi się badania nad ich wpływem na zdrowie człowieka i środowisko naturalne. W związku z tym, aby linie mogły zostać dopuszczone do użytku, przeprowadza się badanie pola elektromagnetycznego. Takie pomiary pozwalają stwierdzić, czy dana instalacja spełnia obowiązujące normy, a tym samym nie wpływa negatywnie na środowisko i ludzi.

badanie pola elektromagnetycznego

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego

Pole elektromagnetyczne generowane przez napowietrzne linie energetyczne składa się z dwóch elementów. Pierwszy to pole elektryczne powstające w wyniku napięcia istniejącego pomiędzy liniami przemysłowymi, a ziemią. Drugim jest pole magnetyczne wytwarzane przez prąd płynący przewodami. Wysokie natężenie promieniowania elektromagnetycznego może wpływać na środowisko. Dlatego też akredytowane laboratorium pomiarowe dokładnie bada jego składowe.

Precyzyjne badanie pola elektromagnetycznego jest ważne, bowiem podlega pewnym ograniczeniom. W Polsce kwestię poziomów dopuszczalnych pola elektromagnetycznego w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. Natomiast sposoby sprawdzania dotrzymywania odpowiednich wartości określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.

Pomiar promieniowania elektromagnetycznego i jego dopuszczalne wartości

Wspomniane rozporządzenie określa dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, które występują w miejscach dostępnych dla ludzi oraz na terenach wytypowanych pod zabudową mieszkaniową. Warto tutaj również przypomnieć, że pole elektromagnetyczne obejmuje dwie składowe – elektryczną i magnetyczną. Można je mierzyć i rozpatrywać oddzielnie. Maksymalny poziom składowej elektrycznej (E) dla terenów dostępnych dla ludności wynosi 10 kV/m. Natomiast dla obszarów przeznaczonych pod zabudowę jest to 1 kV/m. Z kolei maksymalny pułap składowej magnetycznej (H) na obu w/w terenach wynosi 60 A/M. Czy natężenia o takiej wysokości są niebezpieczne dla zdrowia?

W odpowiedzi na powyższe pytanie mogą pomóc pomiary pola elektromagnetycznego. Promieniowanie utrzymujące się we wspomnianych wartościach nie wpływa negatywnie na zdrowie. Nie ma też większego wpływu na środowisko. Ważne jest to, by utrzymać je w określonych granicach. W wykonaniu tego zadania pomaga akredytowane laboratorium wykonujące dokładne pomiary PEM.