Natężenie pola elektromagnetycznego w pobliżu słupów kablowych

natężenie pola elektromagnetycznego

Zastępowanie linii napowietrznych liniami kablowymi

Słupy kablowe pojawiają się w Polsce coraz częściej. Takie rozwiązanie ma z pewnością swoje wady i zalety. Istotną kwestią, którą należy w tym kontekście brać pod uwagę, jest natężenie pola elektromagnetycznego. Czy PEM pojawiające się w pobliżu słupów kablowych wpływa na środowisko?
Zacznijmy od krótkiego objaśnienia, czym są słupy kablowe. To pozwoli lepiej zrozumieć jaki wpływ na otoczenie ma poziom pola elektromagnetycznego w ich otoczeniu. Słup kablowy cechuje się dość nietypową konstrukcją. W obrębie jego konstrukcji zachodzi bowiem przejście z linii napowietrznej w podziemną. Dzięki temu następuje ograniczenie emisji składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego linii energetycznej kablowej.
Słup kablowy znajduje najczęściej zastosowanie w miejscach, w których szczególne znaczenie ma uwolnienie możliwie największego obszaru gruntu od napowietrznej linii elektroenergetycznej. Prowadzi ona bowiem do wielu ograniczeń.

Natężenie pola elektromagnetycznego w pobliżu słupów kablowych

Słupy kablowe to specyficzne konstrukcje, które generują określone oddziaływanie elektromagnetyczne. Bardzo często odnotowuje się w ich najbliższym otoczeniu występowanie wartości składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz powyżej dopuszczalnych norm. Najwyższe wartości odnotowuje się nieopodal słupa, w punktach wejścia i wyjścia torów kablowych.
Niestety, faktem jest, że umiejscowienie słupów kablowych w ogólnie dostępnych miejscach, przez wielu projektantów nie jest analizowane pod kątem ich wpływu na otoczenie. Chodzi tu rzecz jasna o natężenie pola elektromagnetycznego i jego skutki dla środowiska. Dotychczasowe ekspertyzy skupiały się przede wszystkim na obszarze tuż nad torami linii kablowych, nie zaś na terenach sąsiadujących.

natężenie pola elektromagnetycznego

Środki ochronne

Pomiarami PEM w pobliżu słupów kablowych zajmują się akredytowane laboratoria pomiarowe. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w ich sąsiedztwie, rekomenduje się odgrodzenie słupów w taki sposób, aby wartości natężenia PEM 50 Hz po zewnętrznej stronie ogrodzenia nie przekraczały 60 A/m.
Bardzo ważne jest też, aby w najbliższym otoczeniu stacji kablowych były regularnie prowadzone pomiary elektromagnetyczne. Szybkie zastosowanie środków zaradczych w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm pozwoli ograniczyć negatywne skutki wpływu PEM na środowisko. Można wówczas zastosować takie zabezpieczenia jak metalowe płotki lub pasma nasadzonej roślinności. Ewentualnie skonfigurować położenie kabli na słupie. Dzięki temu redukują się wzajemne oddziaływania między nimi, co finalnie ograniczy pole elektromagnetyczne.