Negatywne skutki oddziaływania pem na ludzi

pomiary pem

Skutki negatywnego oddziaływania pola elektromagnetycznego na ludzi. Czy warto wykonywać pomiary pem?

Człowiek od zawsze przebywał w polu elektromagnetycznym wytwarzanym przez Ziemię. Z biegiem czasu rozwój technologii spowodował, pojawienie się urządzeń, których pracy towarzyszy wytwarzanie pola elektromagnetycznego. Niestety nie rzadko o parametrach znacznie różniących się od naturalnego. Jako, że pem łatwo przedostaje się do półprzewodzącego otoczenia, do którego zaliczyć można ciało człowieka. Wpływ jego oddziaływania na organizm jest od dawna przedmiotem badań naukowców prowadzących specjalistyczne pomiary pem i jest tematem dyskusji opinii publicznej. Faktem jednak jest, że w niektórych przypadkach stanowi ono realne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka.

Prądy elektryczne

W wystawionym na oddziaływanie pola elektromagnetycznego organizmie indukują się prądy elektryczne. Ich przepływ może wywoływać szereg niepożądanych skutków biologicznofizycznych. Można do nich zaliczyć: stymulację tkanki nerwowej lub mięśniowej, wzrost temperatury tkanek, jądrowy rezonans magnetyczny, zjawisko magnetohydrodynamiczne, a także zaburzenia procesu przemiany wolnych rodników. Zaobserwowano, że większość reakcji organizmu wystawionego na działanie pola elektromagnetycznego ustaje wraz z zanikiem ekspozycji na nie.

Biologiczne skutki

Biologiczne skutki oddziaływania pola elektromagnetyczne na człowieka są ściśle uzależnione od parametrów zjawiska. Są nimi częstotliwość, natężenie, rozkład przestrzenny promieniowania, właściwości elektryczne źródła pem. Do tego zależy to również od czasu i rodzaju ekspozycji (ekspozycja trwała, krótkotrwała, przemijająca, itp.) oraz części ciała wystawionej na jego działanie. Ponadto, pole elektromagnetyczne nie jest rejestrowane przez ludzką percepcję. Z tych względów, w celu oceny ryzyka tego czynnika środowiskowego dobrą praktyką są pomiary pem. Za ich sprawą możliwe jest bieżące monitorowanie parametrów pola w miejscu pobytu ludzi.

pomiary pem

Zmysły człowieka

Jako ciekawostkę należy nadmienić, że w niektórych przypadkach pem może zostać zarejestrowane przez zmysły człowieka. Dotyczy to pola o małych częstotliwościach i wysokich amplitudach, których obecność wywołuje wrażenia wzrokowe zwane magneto- lub elektrofosfenami, objawiającymi się rozmywaniem postrzeganego obrazu i dostrzeganiem „brokatu" w polu widzenia.

pomiary pem

Przepływ prądu przez ciało

Pole elektromagnetyczne może wpływać na człowieka także w sposób pośredni,. Objawia się najczęściej przepływem prądu przez jego ciało przy zetknięciu (lub zbliżeniu) z eksponowanym obiektem. Ponadto, może ono zakłócać prawidłową pracę niektórych urządzeń, regulujących funkcjonowanie organizmu. W szczególności dotyczy to aparatury medycznej w postaci różnego rodzaju implantów i elektrostymulatorów.

Pomiary pem

Pem jest nieco tajemniczym, stale badanym zjawiskiem, mogącym negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Z uwagi na fakt, że najczęściej urządzenia będące jego źródłem spotkać można w przemyśle, pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy są bardzo istotne w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy.