Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na ludzi

oddziaływanie pola elektromagnetycznego

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego – skala zagrożenia

Funkcjonowanie bez sieci elektroenergetycznej jest w dzisiejszych czasach praktycznie niemożliwe. Tyczy się to zarówno środowiska pracy, jak i otoczenia domowego. Zawsze zatem jesteśmy pod wpływem oddziaływania, generowanego przez pole magnetyczne. BHP stoi na straży zapewniania bezpiecznych warunków pracy. W codziennym życiu to my sami musimy jednak zadbać o to, aby oddziaływanie pola elektromagnetycznego w naszym otoczeniu nie było wysokie.

Promieniowanie elektromagnetyczne. Jak wpływa na człowieka?

Natężenie pola elektromagnetycznego w środowisku i jego wpływ na zdrowie ludzkie, od dawna jest tematem licznych dyskusji i wciąż budzi wiele kontrowersji. Jak dotąd nie udało się jednoznacznie ocenić negatywnego wpływu PEM na organizm człowieka. Niemniej jednak w wielu publikacjach naukowych wskazuje się na takie skutki jak zaburzenia rytmu serca, pracy narządów oraz zaburzenia związane z ciśnieniem tętniczym.

Ponadto podejrzewa się, że nawet niski poziom pola elektromagnetycznego może przyczyniać się do rozwoju chorób nowotworowych. Dowody tej tezy nie zostały jednak jednoznacznie potwierdzone.

Zbyt intensywna ekspozycja na PEM może też powodować zaburzenia pamięci i osłabiać koncentrację. Nie bez powodu w zakładach pracy wyznaczane są specjalne strefy, które mają zapewnić ochronę przed szkodliwym działaniem, jakie generuje pole magnetyczne. BHP jasno określa zasady postępowania w przypadku przekroczenia jego dopuszczalnych poziomów.

Z kolei wolnozmienne pola elektromagnetyczne znajdują zastosowanie w medycynie. Są bowiem w stanie pobudzać i wzmacniać procesy komórkowe.

Czy mamy się czego obawiać?

Nasuwa się zatem pytanie, jak bardzo powinniśmy się obawiać oddziaływania elektromagnetycznego? Nie sposób jest je przecież wykluczyć z naszego życia. Duże znaczenie ma źródło jego emisji. Urządzenia, z jakich korzystamy na co dzień, takie jak telefon komórkowy, nie powinny wywoływać negatywnych skutków zdrowotnych.

Szczególnych środków ostrożności wymaga natomiast środowisko pracy. W tym przypadku istnieje większe zagrożenie, jeżeli chodzi o pole magnetyczne. BHP określa zasady chroniące osoby narażone na jego silne oddziaływanie, przy czym w ramach ochrony pracowników zalecane są odpowiednie działania profilaktyczne. Mowa tu zarówno o kierowaniu ich na dodatkowe badania medyczne, jak i o pomiarach PEM, które powinno przeprowadzić akredytowane laboratorium.