Pole elektromagnetyczne w przemyśle

pole elektromagnetyczne w przemyśle

Zagrożenia, które niesie pole elektromagnetyczne w przemyśle

Zjawisko, jakim jest pole elektromagnetyczne, występuje w niemal każdym obszarze ludzkiej działalności. Najczęściej nie ma się czym martwić, bowiem poziomy występujące w naturze nie szkodzą człowiekowi. Bardziej niepokojące jest pole elektromagnetyczne w przemyśle. To dlatego w zakładach przemysłowych wskazane są regularne pomiary PEM.
Urządzenia przemysłowe zawsze generują określony poziom pola elektromagnetycznego. To dlatego są jednym z najpowszechniejszych jego źródeł, stanowiąc jednocześnie potencjalne zagrożenie dla pracowników. Przebywanie w obszarze oddziaływania elektromagnetycznego może skutkować zmianami biofizycznymi w organizmie. Wystąpić może pobudzenie tkanki mięśniowej bądź nerwowej, wzrost temperatury tkanek, czy też oddziaływanie na proces przekształcania się wolnych rodników. Pracownicy narażeni na długotrwały wpływ PEM mogą ponadto odczuwać zawroty głowy i mdłości oraz doświadczać trudności z zachowaniem koordynacji wzrokowo-ruchowej.
W związku z powyższym w zakładach pracy, w których wykorzystuje się urządzenia przemysłowe, należy odpowiednio często wykonywać pomiary pól elektromagnetycznych.

Środki ochrony dla pracowników

Pracownicy narażeni na oddziaływanie elektromagnetyczne muszą mieć zapewnione odpowiednie środki ochronne. Do grupy tego typu środków zaliczyć można odpowiednią odzież, która ma najczęściej formę kombinezonów lub specjalnych kurtek i spodni. Stosuje się w niej specjalistyczną siateczkę metalową, która pochłania promieniowanie elektromagnetyczne.
Zastosowanie znajdują również ekrany chroniące przed PEM. Mają wielowarstwową konstrukcję. Składa się na nią najczęściej stop kilku różnych surowców, przeważnie żelaza, niklu, manganu, miedzi oraz molibdenu.

Regulacje prawne

Obszar, jakim jest pole magnetyczne BHP, reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne. W otoczeniu urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne, ze szczególnym naciskiem na urządzenia przemysłowe, wydziela się trzy strefy ochronne. Jest to strefa pośrednia, strefa zagrożenia oraz strefa niebezpieczna.
W pierwszej z nich pracownicy mogą przebywać wyłącznie wówczas, jeżeli zapewnioną mają odpowiednią ochronę przed pośrednimi następstwami oddziaływania PEM. W strefie zagrożenia mogą przebywać tylko wtedy, gdy zagwarantowaną mają ochronę przed bezpośrednimi skutkami oddziaływania pola elektromagnetycznego. Natomiast w strefie niebezpiecznej, przebywanie w ramach wykonywania codziennych obowiązków, jest zakazane.
Ponadto, zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, pracodawca zobowiązany jest przeprowadzać na swój koszt pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia. Natężenie pola elektromagnetycznego zalicza się do owych czynników. Pomiar wskaźnika pola elektromagnetycznego należy przeprowadzać co roku, gdy poprzednie badanie wykazało występowanie strefy zagrożenia lub strefy niebezpiecznej (bądź obu jednocześnie). W przypadku obecności strefy pośredniej, badania są konieczne co dwa lata.