Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego w Polsce i na świecie

pomiar natężenia pola elektromagnetycznego

Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego – początki badań

Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego przeprowadza są obecnie w krajach na całym świecie, w tym również w Polsce. W naszym kraju badania te wykonywano już w 2001 roku. Przy tym na przestrzeni lat zasady i metody ich realizacji ulegały wielu zmianom. Co więc warto wiedzieć o pomiarach PEM?
Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, który obserwujemy już od końca ubiegłego wieku, ze szczególnym naciskiem na telefonię komórkową, sprawił że coraz większe zainteresowanie badaczy zaczęło wzbudzać oddziaływanie elektromagnetyczne. Już na początku lat 90. XX wieku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rozpoczęła badania nad biologicznymi skutkami oddziaływania fal elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych.
Działania te doprowadziły do określenia w 1998 roku wytycznych w sprawie ograniczenia narażenia na pole elektromagnetyczne o częstotliwości nieprzekraczającej 300 GHz. Ich celem było zapewnienie ochrony ludziom oraz środowisku przed niepożądanymi konsekwencjami zdrowotnymi. Był to ważny krok, dzięki któremu pomiary pól elektromagnetycznych zaczęły cieszyć się coraz większym zainteresowaniem.

Pierwszy akt unijny

Bazując na powyższych wytycznych, w 1999 roku Rada Unii Europejskiej zatwierdziła Zalecenie 1999/519/EC. Był to pierwszy akt unijny dotyczący ochrony ludzi przed czynnikiem, jakim jest oddziaływanie elektromagnetyczne. Zostały w nim określone ograniczenia podstawowe, obejmujące zjawiska zachodzące bezpośrednio w ludzkim organizmie. Wskazano także poziomy odniesienia oznaczające wartości graniczne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa i możliwość weryfikacji czy ekspozycja na pole elektromagnetycznie mieści się w dopuszczalnych normach.
Zalecenie 1999/519/EC stało się podstawową grupą wytycznych służących do określania dopuszczalnych wartości PEM. Zalecenia te znalazły zastosowanie w przepisach krajowych państw członkowskich. Zapewniono im jednocześnie możliwość wprowadzania własnych, bardziej rygorystycznych norm. Z takiego rozwiązania skorzystała m.in. Polska.

Pomiary elektromagnetyczne w Polsce. Podstawowe regulacje prawne

Jeżeli chodzi o Polskę, to pierwszą regulację dotyczącą ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym ustanowiono w latach 60. XX wieku. Regularne pomiary PEM zaczęto zaś wykonywać w 2001 roku, za sprawą regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Jest to obecnie główny akt prawny określający wykonawców, cele i metody pomiarów pola elektromagnetycznego w środowisku.
Obecnie pomiary elektromagnetyczne, prowadzone zarówno w środowisku pracy, jak i w środowisku ogólnym, są już powszechnym standardem. Zastosowanie na tym polu znajdują zarówno przepisy krajowe, jak i unijne, a sektor ten stanowi przedmiot licznych prac badawczych.