Pomiary elektromagnetyczne dla celów ochrony środowiska

pomiary elektromagnetyczne dla celów ochrony środowiska

Pomiary elektromagnetyczne dla celów ochrony środowiska – co się dokładnie mierzy i dlaczego?

Pomiary elektromagnetyczne w naszym kraju są wykonywane w ramach państwowego monitoringu środowiska w oparciu o ustawę Prawo Ochrony Środowiska. Poziomy PEM, które nie powinny być przekraczane. Sposób wykonywania badań jest ściśle określony, ponieważ regularne pomiary mają na celu sprawdzenie, czy rzeczywiście tak jest.

Przepisy określające sposób wykonywania pomiarów elektromagnetycznych

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu wykonywania badań wskazuje Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Badania obejmują pomiar promieniowania elektromagnetycznego w wybranych punktach, a następnie porównanie go z poziomami dopuszczalnymi. W rozporządzeniu określono pożądane rozmieszczenie badanych punktów. Powinny one obejmować centralne dzielnice miast, których liczba ludności przekracza 50 tys., pozostałe tereny miejskie oraz tereny wiejskie. Jednocześnie punkty muszą być oddalone przynajmniej o 100 m od źródła PEM. Pojedyncza sesja pomiarowa na punkcie trwa dwie godziny. W tym czasie wartości promieniowania elektromagnetycznego rejestrowane są nieprzerwanie w maksymalnie dziesięciosekundowych interwałach.

pomiary elektromagnetyczne dla celów ochrony środowiska
pomiary elektromagnetyczne

Warunki dokonywania pomiarów

Jako że na wartości PEM wpływają warunki atmosferyczne. Pomiar pola elektromagnetycznego może być wykonywany podczas gdy temperatura jest wyższa niż 0 stopni, a wilgotność nie przekracza 75%. Pomiary elektromagnetyczne wykonywane są w cyklu trzyletnim. Oznacza to, że po upływie trzech lat badanie pola magnetycznego wykonywane jest ponownie, a pomiary będą miały miejsce dokładnie w tych samych punktach. Uzyskane wyniki są szczegółowo analizowane, a następnie określa się kierunek zachodzących zmian. Każdy, kto prowadzi instalację radiokomunikacyjną musi obowiązkowo wykonać pomiary pól elektromagnetycznych przed uruchomieniem nowej instalacji. Ponadto wykonania pomiarów wymagają też rozbudowa instalacji, która już funkcjonuje, a także jakakolwiek zmiana jej parametrów.

Laboratorium pomiarowe

Co bardzo ważne, pomiar natężenia pola elektromagnetycznego może być wykonany wyłącznie przez laboratorium, które spełnia określone normy. W związku z tym pomiary elektromagnetyczne mogą być uznane za wiarygodne i uznane urzędowo tylko, gdy laboratorium pomiarowe posiada stosowną akredytację. Ponadto do pomiarów należy używać odpowiednio dobranej aparatury pomiarowej, która jest cyklicznie wzorcowana, a jej sprawność jest regularnie kontrolowana.