Pomiary BHP Poznań, czyli bezpieczeństwo pracy

pomiary BHP Poznań

Bezpieczeństwo jako najwyższa wartość w środowisku pracy, czyli pomiary BHP Poznań

Przeprowadzanie okresowych pomiarów BHP w środowisku pracy w zakresie czynników patogennych leży w bezwzględnym obowiązku każdego pracodawcy. Obligatoryjne weryfikowanie poziomu bezpieczeństwa w danej firmie najczęściej wynika z wysokiego ryzyka wystąpienia zagrożenia o charakterze fizycznym, chemicznym lub biologicznym. Pomiary BHP Poznań determinują kwestię zapewnienia podległym pracownikom warunków do wykonywania powierzonych obowiązków o możliwie najwyższych standardach. Co z kolei przekłada się na jakość świadczonej pracy oraz ich zdrowie i życie, dlatego też częstotliwość badań i pomiarów zależy od wielu zmiennych i jest ściśle określona. Uzyskane wyniki zostają udokumentowane, a m.in. na ich podstawie podejmuje się decyzję o kolejnych testach.

Ochrona pracowników

Akredytowane laboratorium pomiarowe stanowi instytucję odpowiedzialną za przeprowadzenie wskazanych badań po uprzednim pobraniu odpowiednich próbek. W zależności od specyfiki danej firmy i specjalizacji wybranego laboratorium środowiskowe pomiary BHP Poznań objęte zostają konkretnym zakresem akredytacji. Kompleksowo wykonane usługi mogą być gwarantem ochrony i stabilności zatrudnienia.

Zapobieganie niebezpieczeństwu

Wśród wielu różnych pomiarów uwzględnianych przy ocenie ryzyka potencjalnego zagrożenia znajduje się badanie pola elektromagnetycznego, klasyfikowanego jako fizyczny czynnik szkodliwy. Tego rodzaju testy wykonuje się przede wszystkim m.in. w branży telekomunikacyjnej, przemyśle, medycynie oraz handlu. Mając na uwadze przyjęte normy, w bardzo prosty sposób można ocenić poziom szkodliwości promieniowania i stopień narażenia pracowników. Pomiary PEM pozwalają zapobiec poważnym konsekwencją, wynikającym z długotrwałej ekspozycji na działanie pola o znacząco wyższym natężeniu. Do fizycznych czynników niebezpiecznych podlegających audytowi zalicza się również stężenie pyłów, hałas, oświetlenie czy drgania. Z kolei sprawdzanie obciążenia fizycznego w aspekcie statycznym i dynamicznym oraz obciążenia psychicznego kategoryzuje się jako czynniki psychofizyczne.

pomiary BHP Poznań

Pomiary BHP Poznań i rutynowe badania środowiska pracy

Niesprzyjające uwarunkowania środowiska pracy, poza wyżej wymienionymi, klasyfikuje się na biologiczne i chemiczne. W trosce o bezpieczeństwo podwładnych powinno się dokonywać rutynowych badań na obecność drobnoustrojów komórkowych, pasożytów i grzybów. Pomiary BHP Poznań w zakresie czynników chemicznych dotyczą stężenia substancji o działaniu toksycznym, uczulającym, drażniącym, rakotwórczym, mutagennym etc.

Rzetelne wykonywanie pomiarów środowiskowych

Fundamentalną zasadą kształtującą skuteczne i odpowiedzialne prowadzenie firmy jest zagwarantowanie bezpieczeństwa każdej osobie, podejmującej jakiekolwiek działania na terenie danej placówki. Dlatego rzetelne wykonywanie pomiarów środowiskowych takich jak np. pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy znacząco redukuje ilość chorób zawodowych, ponieważ zwiększa wydajność pracy i tym samym dochody zakładu.