Pomiary wykonywane przez akredytowane laboratorium pomiarowe

akredytowane laboratorium pomiarowe

Akredytowane laboratorium pomiarowe, czyli badania i analizy

Akredytowane laboratorium pomiarowe jest jednostką organizacyjną uprawnioną do prowadzenia badań i wykonywania analiz, pozwalających ustalić stopień bezpieczeństwa we właściwej placówce. Sporządzane wyniki dotyczą przede wszystkim wysokości ryzyka potencjalnego narażenia na działanie czynników szkodliwych, m.in. promieniowania elektromagnetycznego, hałasu czy pyłów.

Akredytacja

Laboratorium badawcze musi uzyskać akredytację ze strony Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) i tym samym spełniać szereg ustanowionych norm, aby mogło zostać uznane za godne zaufania w pełnieniu powierzonych zadań, dotyczących oceny zgodności. Akredytowane laboratorium jest regularnie poddawane kontrolom jakości, zważywszy na ogromną odpowiedzialność i realną możliwość negatywnych następstw, będących wynikiem mylnych założeń. Zakres akredytacji organiczna się jednak do specyfiki danej placówki naukowej i rodzaju działalności, a także posiadanych możliwości technicznych. Nie mniej jednak stanowi ona narzędzie, które pozwala zagwarantować rzetelność testowania i uzyskanych wyników oraz pozyskać ufność klienta.

akredytowane laboratorium pomiarowe

Wyróżnienie na tle innych, podobnych jednostek

Akredytowane laboratorium pomiarowe charakteryzuje się pewnymi atrybutami, wyróżniającymi je na tle innych jednostek organizacyjnych. Atrybuty te są niezbędnymi do realizacji pomiarów bhp w środowisku pracy, jakie można określić hasłem pomiary BHP Poznań. Powinno cechować się przede wszystkim odpowiednim potencjałem pomiarowym, a więc regulaminowymi zasobami personelu i wykorzystywanego sprzętu. Oczekiwaną wartością nadrzędną przy prowadzeniu pomiarów takich jak badanie pola elektromagnetycznego jest odpowiedzialność. Wymaga się, aby pracownicy posiadali niezbędne kwalifikacje i przeszkolenia, a samo laboratorium ubezpieczenie.

Bezstronność i rzetelność

Nie mniej istotne okazuje się samo podejście naukowe oparte na merytorycznych zasadach naukowych. Uzyskanie stosownej akredytacji nakłada obowiązek zachowania bezstronności i rzetelności oraz obiektywnego podejścia szczególnie w stosunku do bardziej skomplikowanych metod badawczych. Akredytowane laboratorium pomiarowe swoją reputację buduje na wiarygodności wyników pozyskiwanych przy wykorzystaniu powszechnie znanych metod i systemów miar. Natomiast utrzymywanie swojej pozycji na rynku wynika już z powtarzalności rezultatów oraz nienagannie prowadzonej dokumentacji. Dodatkowymi atutami są: otwartość na kontrole i audyty, jasność procedur oraz zgodne z wszelkimi normami warunki, w których prowadzone są pomiary.

Laboratorium akredytowane to wyśrubowane normy pomiarowe

Laboratorium akredytowane musi spełniać wiele oczekiwanych norm. Dzięki temu jest upoważnione do prowadzenia badań, takich jak np. pomiary natężenia pola elektromagnetycznego, których poprawność ma wielki wpływ na zdrowie i życie ludzkie.