Oddziaływanie PEM na dziecięcy układ nerwowy

natężenie pola elektromagnetycznego

Natężenie pola elektromagnetycznego w kontekście rozwoju technologicznego

Media cyfrowe stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności. Korzystają z nich nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci i młodzież. Powszechny dostęp do mediów interaktywnych skłania jednak do zastanowienia się nad tym, jaki wpływ takie intensywne natężenie pola elektromagnetycznego wywiera na dziecięcy układ nerwowy. Zwłaszcza, że w przypadku poprzednich pokoleń, oddziaływanie PEM nie było tak silne i długotrwałe.
Na przestrzeni lat dokonał się intensywny rozwój nowoczesnych technologii cyfrowych, do których dostęp mają coraz młodsze dzieci. Źródła pól elektromagnetycznych występują w naturze od zawsze. Rozwój cywilizacyjny sprawił jednak, że natężenie pola elektromagnetycznego w otoczeniu człowieka generuje się również w sztuczny sposób. O ile jednak poprzednie pokolenia nie korzystały ze sprzętów elektronicznych na tak wielką skalę, tak obecnie dzieci mają styczność z technologią już od najmłodszych lat. Nasuwa się zatem pytanie, jak potencjalnie podwyższony poziom pola elektromagnetycznego wpływa na ich układ nerwowy?

Dzieci jako grupa szczególnie podatna na oddziaływanie PEM

O tym, jak ważne są pomiary elektromagnetyczne w środowisku pracy, mówi się bardzo często. Rzadko jednak zastanawiamy się, jaki wpływ PEM wywiera na najmłodszych. Są oni bowiem narażeni na jego oddziaływanie niemal z każdej strony. Chodzi tu nie tylko o przedmioty codziennego użytku, lecz również media interaktywne. To właśnie do nich dzieci mają teraz powszechny dostęp.
Dopuszczalny w standardach europejskich poziom pola elektromagnetycznego nie do końca ma odniesienie do dzieci. Mają one dużo wyższą wrażliwość. Dlatego są bardziej narażone na oddziaływanie PEM z uwagi na neurofizjologiczne tkanki, a także na cieńszą czaszkę. W piśmiennictwie naukowym dostępne są wyniki wielu badań.  Sprawdzono w nich jaki wpływ zwiększone natężenie pola elektromagnetycznego może wywierać na zdrowie ludzkie.

Wyniki dostępnych badań

To, w jaki sposób promieniowanie elektromagnetyczne wpływa na rozwój dziecka oraz jego układ nerwowy wciąż jest przedmiotem niedostatecznych badań. Przeprowadzone dotychczas analizy nie pozwalają postawić jednoznacznych wniosków. Z pewnością konieczne są dalsze pomiary pola elektromagnetycznego oraz weryfikowanie jego oddziaływania.
Pamiętajmy, że zjawisko tak dużej ekspozycji na PEM spowodowanej rozwojem technologii obserwujemy stosunkowo od niedawna. Natomiast ilość badań w tym obszarze z udziałem dzieci jest niewystarczająca. Mając jednak na względzie, jak wrażliwe są młode organizmy, zaleca się daleko idącą ostrożność podczas korzystania przez najmłodszych z nowinek technologicznych.