Pandemia COVID-19, a oddziaływanie elektromagnetyczne

oddziaływanie elektromagnetyczne

Pandemia COVID-19, a oddziaływanie elektromagnetyczne

Nie jest tajemnicą, że największe oddziaływanie elektromagnetyczne odnotowuje się na obszarach miejskich. Wynika to zarówno z bardzo dużej ilości urządzeń generujących PEM, jak i z liczby ich użytkowników. Dlatego pomiary elektromagnetyczne w środowisku wielkomiejskim stały się już powszechnym standardem. Czy pandemia COVID-19 sprawiła, że zagrożenia związane z elektromobilnością jeszcze bardziej przybrały na sile?

Źródła promieniowania elektromagnetycznego w większych miastach

Głównymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego na obszarach miejskich są stacje bazowe sieci telekomunikacyjnych, a także naziemne nadajniki radiowo-telewizyjne. W ich okolicy obowiązkowo należy przeprowadzać regularne pomiary elektromagnetyczne. Źródłem PEM są też oczywiście urządzenia elektryczne, których używamy na co dzień. Jak powszechnie wiadomo, siłą rzeczy liczba ich użytkowników jest większa w miastach, niż na terenach wiejskich.

Czy sytuacja pandemiczna wpłynęła na poziom promieniowania elektromagnetycznego?

Pandemia COVID-19 wywołała wiele następstw w różnych dziedzinach życia. Zachodziły uzasadnione podejrzenia, że nasiliła też oddziaływanie elektromagnetyczne. Doprowadziła bowiem do dynamicznego rozwoju digitalizacji, a społeczna izolacja wymusiła korzystanie z elektronicznych środków komunikowania na niespotykaną wcześniej skalę. Miało to związek m.in. z pracą zdalną oraz zdalnym nauczaniem. Taka sytuacja stała się przesłanką do przeprowadzenia badań, których przedmiotem był pomiar promieniowania elektromagnetycznego. Objęto nim systemy radiokomunikacyjne znajdujące się na terenie Warszawy.

oddziaływanie elektromagnetyczne

Badania

Zrealizowane badanie objęło okres 2021-2022, a jego wyniki wykazały, że poziom ekspozycji w danej lokalizacji determinowany jest czynnikiem, jakim jest oddziaływanie elektromagnetyczne, którego źródłem są usytuowane w otoczeniu nadajniki systemów radiokomunikacyjnych.
Wykonane pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w zestawieniu z poprzednimi okresami, nie wskazują na żadne większe zmiany w ogólnym poziomie ekspozycji. Odnotowano jednak zmiany w składzie częstotliwości. Wynikają one z pojawienia się nowych technologii radio oraz telekomunikacyjnych. Aktualnie, w sferze telefonii mobilnej, największa ekspozycja dotyczy sieci bezprzewodowej.