Pomiary pola elektromagnetycznego, a prawo

pomiary pola elektromagnetycznego

Pomiary pola elektromagnetycznego. Podstawy prawne

Czy wiesz, że częstotliwość, z jaką należy przeprowadzać pomiary pola elektromagnetycznego, regulowana jest w Polsce przez stosowne akty prawne? Badanie poziomu PEM jest konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom pracującym w blisko urządzeń, które je emitują.

Prace badawcze nad wpływem PEM

Liczba urządzeń radiowych, generujących pole elektromagnetyczne sukcesywnie wzrasta. Bez wątpienia taki stan rozwoju technologii na świecie wymusza rozwój przepisów prawnych ograniczających szkodliwe skutki, jakie niesie ze sobą oddziaływanie elektromagnetyczne.

Już pod koniec lat 90. ubiegłego wieku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rozpoczęła prace badawcze dotyczące biologicznych następstw oddziaływania fal radiowych. Z kolei w 1998 roku, WHO we współpracy z Międzynarodową Komisją Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym wyznaczyła wytyczne narzucające ograniczenie ekspozycji na pole elektromagnetyczne. Dotyczą one pola o częstotliwości do 300 GHz i są ukierunkowane na zapewnienie ochrony przed konsekwencjami zdrowotnymi. W rezultacie, wytyczne te stworzyły podstawy dla opracowania przepisów unijnych w tym zakresie.

Regulacje prawne pomiarów pola elektromagnetycznego w Polsce

Akty prawne określają częstotliwość, z jaką powinny być przeprowadzane w Polsce pomiary pola elektromagnetycznego. Należy do nich min. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz.166) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817).

Pierwszy przepis na gruncie prawa polskiego wymuszający badanie pola elektromagnetycznego, władze wprowadziły na początku lat 60. ubiegłego wieku. Odnosił się on do warunków pracy osób narażonych na oddziaływanie elektromagnetyczne.

pomiary pola elektromagnetycznego

Normy unijne

Oczywiście pomiary pola elektromagnetycznego wymuszają również przepisy unijne. W dokumencie 1999/519/EC określony został szereg zaleceń. Dotyczą one min. poziomu odniesienia wynikającego z potrzeby pomiaru ryzyka związanego z nadmierną ekspozycją na PEM. Jest to najważniejszy akt unijny ukierunkowany na ochronę ludności przed szkodliwym wpływem promieniowania elektromagnetycznego.